• Dr. Krishan Kumar, IAS
    Dr. Krishan Kumar, IAS
    Administrator, BMC
  • Sj. Samarth Verma
    Sj. Samarth Verma, IAS
    Commissioner, BMC

Revenue Villages

Revenue Villages Inside Limits

Kapilprasad Nayapalli Laxmisagar Iginia
Kapileswar Pandara Siripur Mancheswar
Kalaraput Pokhariput Sundarpada Naharkanta
Gobinda Prasad Badagada ( east) Haripur Patna Haridashpur
Gadagopinathprasad Badagada (west ) Jokalandi Nakhara
Gadakana Baramunda Bharatpur Banguari
Chandrasekharpur Bamikhal Jadupur Pahala
Charbatia, 9. Berana Begunia Johala
Jagamara Bhimpur Dumuduma Rudrapur
Jharpada Bhubaneswar Patia Jayapur
Damana Rampur Patna Sampur
Nuagan Laxmisagar Patna Ghatikia